MentorChat

 

Περιγραφή

Το MentorChat είναι ένα πρωτότυπο σύστημα υποστήριξης της συνεργασίας που εστιάζει στη χρήση ευέλικτων διαλογικών πρακτόρων με στόχο την υποστήριξη της συνεργασίας και τη δημιουργία πρόσφορων συνθηκών παραγωγικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευομένων.

Το MentorChat αναπτύχθηκε ως ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό/ερευνητή να οργανώσει μια συνεργατική εκπαιδευτική δραστηριότητα και να παραμετροποιήσει τις παρεμβάσεις του διαλογικού πράκτορα. Για την υλοποίηση του MentorChat χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού HTML5, CSS3, AJAX, PHP και MySQL. Το MentorChat μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει δραστηριότητες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στο μοντέλο του «πελάτη-εξυπηρετητή» που επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργήσει αποδοτικά για πολλαπλές ομάδες επιμορφούμενων που εργάζονται ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό γίνεται εφικτό κατανέμοντας τις εργασίες του συστήματος μεταξύ του εξυπηρετητή και των χρηστών. Η αρχιτεκτονική του MentorChat παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.

 

Εικόνα 1. Η αρχιτεκτονική του MentorChat

 

Χρησιμοποιώντας το MentorChat οι επιμορφούμενοι μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα για να συμμετέχουν σε μια σύγχρονη συνεργατική δραστηριότητα που βασίζεται σε ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (text-based chatting). Μια δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει πολλές φάσεις, κάθε μία από τις οποίες αφορά ένα διαφορετικό θέμα συζήτησης (Εικόνα 2, Α). Σε κάθε φάση οι ομάδες μαθητών καλούνται να συζητήσουν και να δώσουν μια κοινή απάντηση στο ερώτημα που τους έχει τεθεί για τη συγκεκριμένη φάση. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να συνομιλήσουν πληκτρολογώντας και ανταλλάσσοντας γραπτά μηνύματα ή χρησιμοποιώντας την λειτουργία «αναγνώρισης φωνής» για τη συγγραφή και αποστολή των μηνυμάτων μέσω φωνής (Εικόνα 2, Β). 

 

Εικόνα 2. Το περιβάλλον του MentorChat για τον εκπαιδευόμενο

 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των μαθητών ένας διαλογικός πράκτορας μπορεί να παρέμβει εμφανίζοντας (και διαβάζοντας) ερωτήσεις που σχετίζονται με το τρέχων θέμα συζήτησης και έχουν ως στόχο να «πυροδοτήσουν» το διάλογο των μαθητών γύρω από σημαντικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου της δραστηριότητας. Ο εικονικός πράκτορας στο περιβάλλον του MentorChat διαθέτει μια δυσδιάστατη ανθρωπομορφική αναπαράσταση (Εικόνα 2, Γ) ενώ τα μηνύματα του εμφανίζονται έξω (αριστερά) από το κεντρικό παράθυρο ανταλλαγής μηνυμάτων των επιμορφούμενων (Εικόνα 2, Δ). Η συγκεκριμένη στρατηγική σχεδίασης διατηρεί το μήνυμα του πράκτορα σε μόνιμα ορατό σημείο προσφέροντας τη δυνατότητα απάντησης όποτε οι επιμορφούμενοι το επιθυμούν.

Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το MentorChat για να δημιουργήσει μια συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα όπου οι μαθητές θα κληθούν να συζητήσουν και επιλύσουν μία σειρά από εργασίες. Κατά τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η διεπαφή του συστήματος που αφορά τον εκπαιδευτικό επιτρέπει τις εξής λειτουργίες: (α) την διαχείριση των συμμετεχόντων καθώς και των ομάδων, (β) την εισαγωγή των ερωτημάτων/θεμάτων που αντιστοιχούν στις διαφορετικές φάσεις συζήτησης της δραστηριότητας, (γ) την ζωντανή παρακολούθηση των συνομιλιών όλων των ομάδων και (δ) την διαμόρφωση του γνωστικού μοντέλου που προσδιορίζει τις παρεμβάσεις του πράκτορα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Για τον καθορισμό του γνωστικού μοντέλου ο εκπαιδευτικός καλείται να εισάγει μία λίστα από έννοιες (λέξεις ή φράσεις) κλειδιά. Αξιοποιώντας τις έννοιες αυτές, τους αλγορίθμους αναγνώρισης όμοιων συμβολοσειρών καθώς και τα διαθέσιμα λεξικά του συστήματος, ο πράκτορας είναι σε θέση να αντιληφθεί το τρέχων θέμα συζήτησης και να συνθέσει δυναμικά τις παρεμβάσεις του. Οι παρεμβάσεις αυτές προέρχονται από τη θεωρία του «Ακαδημαϊκά Παραγωγικού Διαλόγου» καλώντας τον επιμορφούμενο είτε να εξωτερικεύσει το συλλογισμό του γύρω από κάποια έννοια κλειδί (π.χ. «Γιατί πιστεύεις πως το Χ είναι σημαντικό;») είτε να επιχειρηματολογήσει σε σχέση με τον συλλογισμό που έχει εκφράσει ο συνεργάτης του (π.χ. «Συμφωνείς ή διαφωνείς με όσα είπε ο συνεργάτης σου για το Χ; Γιατί;»). 

 

 

Διαχειριστική Ομάδα

Στέργιος ΤέγοςΣταύρος Δημητριάδης

Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος 

 

 

Related Publications

  • S. TegosS. Demetriadis and T. Tsiatsos. "A Configurable Conversational Agent to Trigger Students’ Productive Dialogue: A Pilot Study in the CALL Domain", International Journal of Artificial Intelligence in Education, Vol. 24. 2014, pp. 62-91.[More] 
  • S. TegosA. Karakostas and S. Demetriadis. "Conversational Agents for Learning: How the Agent Role Affects Student Talk". C. Karagianidis and P. P. Karasavvidis eds. 2014. [More] 
  • S. TegosS. Demetriadis and A. Karakostas. "Conversational Agent to Promote Students' Productive Talk: The Effect of Solicited vs. Unsolicited Agent Intervention". IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies. 2014. [More] 
  • S. Tegos, M. Kioumousidou, M. Vavami, D. Gkoumas, D. Kioutsouki and T. Tsiatsos. "HistoryLand: a Serious Game for History Learning in Primary Education". 8th European Conference on Games Based Learning (ECGBL-2014). 2014. [More] 
  • S. TegosS. Demetriadis and T. Tsiatsos. "Using a Conversational Agent for Promoting Collaborative Language Learning".Proceedings of 4th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS-2012), Bucharest, Romania. 2012. pp. 162-165. [More] 
  • S. Tegos and S. Demetriadis. "Designing a Teacher Customizable Conversational Agent to Trigger Online Students’ Interaction". Proceedings of Workshop on Intelligent Support for Learning in Groups, 11th International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS 2012), Chania, Greece. 2012. pp. 11-18. [More] 
  • S. TegosS. Demetriadis and A. Karakostas. "Exploring the Impact of a Conversational Agent When Triggering Students’ Discourse in Online Collaboration". Proceedings of IEEE 12th International Conference on Advanced Learning Technologies, Rome, Italy. 2012. pp. 321-323. [More] 
  • S. TegosS. Demetriadis and A. Karakostas. "MentorChat: Introducing a Configurable Conversational Agent as a Tool for Adaptive Online Collaboration Support". Proceedings of 15th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2011), Kastoria, Greece. 2011. pp. 13-17. [More] 
  • A. MavridisT. Tsiatsos and S. Tegos. "Exploiting Web Conferencing to Support Collaborative Learning". Proceedings of 15th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2011), Kastoria, Greece. 2011. [More] 
  • S. Tegos and S. Demetriadis. "Using a Conversational Agent for Promoting Collaborative Language Learning". 6th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS-2014)[More] 

 

Πίσω


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση