Σχεδιασμός Διδακτικών Πολυμεσικών Εφαρμογών: Θεωρητική Προσέγγιση – Παραδείγματα

Research areas:
Year:
2008
Type of Publication:
In Proceedings
Authors:
Book/Proc. title:
Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με τίτλο «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης», Νάουσα
Month:
9-11 Μαΐου
Abstract:
Σύμφωνα με τη φύση της ανθρώπινης μάθησης, η επιτυχής και αποδοτική μάθηση με πολυμέσα είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας σωστών πολυμεσικών μηνυμάτων στηριζόμενων στις τρεις υποθέσεις της Γνωστικής Θεωρίας για τη Μάθηση με Πολυμέσα. Η πρόκληση έγκειται στο σχεδιασμό διδακτικών πολυμεσικών εφαρμογών, που υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους να δομούν γνώσεις και δεξιότητες, με στόχο τη μαθησιακή αυτονομία τους. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εκτεταμένη επισκόπηση των σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη μάθηση με πολυμέσα και περιγράφει αφενός μεν τα γνωστικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας διδακτικής πολυμεσικής εφαρμογής αφετέρου δε τις βασικές αρχές σχεδίασης για την παρουσίαση της πληροφορίας και της αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευόμενο που ενδείκνυται να διέπουν τις πολυμεσικές εφαρμογές. Στο τέλος δίνονται επαρκή παραδείγματα από οθόνες διδακτικών πολυμεσικών εφαρμογών σύμφωνα με τις βασικές αρχές σχεδίασης που περιγράφονται σε αυτήν την εργασία.


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση