Υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων στη συνεργατική μάθηση: μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Research areas:
Year:
2010
Type of Publication:
In Proceedings
Authors:
Editor:
Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Book/Proc. title:
Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (7ο ΕΤΠΕ), Κόρινθος, Ελλάδα
Pages:
89-96
Organization:
ΕΤΠΕ
Month:
23-26 Σεπτ. 2010
ISBN:
978-960-88359-5-5
ISSN:
1792-5010
Abstract:
Η Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων (Interaction Analysis) αποτελεί σήμερα μια σημαντική και πολλά υποσχόμενη προσέγγιση με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, ειδικά για τη συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπολογιστή. Βασικός σκοπός του νέου αυτού ερευνητικού πεδίου αποτελεί η γνωστική και μεταγνωστική υποστήριξη προς τους συμμετέχοντες των τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης, οι οποίοι χρειάζεται να αναλύουν και να κατανοούν τις πολύπλοκες γνωστικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα διάφορα εργαλεία ανάλυσης αλληλεπιδράσεων, δεν έχουν βρει ακόμα μαζική εφαρμογή στις καθημερινές πρακτικές συνεργατικής μάθησης. Η εργασία αυτή, αποτελεί μια προσπάθεια επισκόπησης του θεωρητικού υπόβαθρου του πεδίου, με μια ταυτόχρονη παρουσίαση των χαρακτηριστικότερων εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων. Επίσης, συνοψίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα και οι προτεινόμενες λύσεις των ερευνητικών ομάδων του χώρου προς την υιοθέτηση των εργαλείων στη συνεργατική μάθηση, καθώς και οι μελλοντικές κατευθύνσεις προς επίλυση των ανοικτών ζητημάτων.


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση