Διδασκαλία προγραμματισμού μέσω σχεδίασης ηλεκτρονικών παιχνιδιών: Η περίπτωση του Game Maker

Research areas:
Year:
2013
Type of Publication:
In Proceedings
Authors:
Book/Proc. title:
7th Panehellenic Conference of Informatics Teachers (PEKAP)
Month:
12-14 April
Abstract:
Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα για τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ενταθεί καθώς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη δυναμική να παρακινούν τους χρήστες να ασχολούνται με αυτά αφιερώνοντας πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου τους. Για αυτό το λόγο πολλοί εκπαιδευτικοί εισάγουν έννοιες της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού μέσω της σχεδίασης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, εμπλέκονται διαρκώς οι μαθητές σε διαδικασίες στις οποίες διασκεδάζουν ενώ μαθαίνουν. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προστιθέμενη αξία εκμάθησης δημιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία του προγραμματισμού καθώς και τα πιο δημοφιλή σχετικά περιβάλλοντα που υπάρχουν στις μέρες μας. Επίσης, περιγράφεται με μεγαλύτερη ανάλυση το περιβάλλον του GameMaker και αναφέρεται η εκπαιδευτική αξιοποίηση του μέσα στην τάξη με χρήση συγκεκριμένων φύλλων εργασίας και προγραμματιστικών προκλήσεων.


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση