Μαθήματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

6ο Εξάμηνο

 • Συστήματα Πολυμέσων 

  Επικοινωνία: μοντέλο Shannon-Weaver & μοντέλο Gerbner. Εντροπία, Πλεονασμός. Πολυμέσα: Δειγματοληψία, θεώρημα Nyquist, κβάντωση, κωδικοποίηση, διαδραστικά πολυμέσα, μέθοδοι συμπίεσης πληροφορίας πολυμέσων. Υπερμέσα: δομή & βασικά χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη, προσαρμοστικά υπερμέσα. Ψηφιακή Εικόνα: ανάλυση & βάθος χρώματος, μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, συμπίεση κατά JPEG, τεχνολογία CCD, σάρωση, εκτύπωση, τεχνολογία οθονών. Ψηφιακός Ήχος: μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, κωδικοποίηση mp3. Ψηφιακό Video: τεχνολογία αναλογικού & ψηφιακού video, υποδειγματοληψία σήματος video, συμπίεση κατά MPEG, τεχνική motion compensation. Τεχνικές παραγωγής σχεδιοκίνησης (animation). Τεχνολογία ροής (streaming media). Τεχνολογία οπτικών ψηφιακών δίσκων (CD, CD-R, CD-RW, DVD).

 • Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Ιστορική εξέλιξη (Computer Aided Learning, Computer Based Training, Web Based Training, e-Learning). Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις: Συμπεριφορισμός, Εποικοδομισμός & Κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες μάθησης. (α) Η μάθηση ως παρουσίαση πληροφορίας & άσκηση: Πολλαπλές αναπαραστάσεις πολυμέσων & θεωρία διπλής κωδικοποίησης. Διαδραστικά πολυμέσα. Υπερμέσα και εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Μοντέλα διδακτικής σχεδίασης και μεταφορά τους σε υπολογιστικά περιβάλλοντα. (β) Η μάθηση ως διερεύνηση και οικοδόμηση: Εποικοδομικές θεωρίες μάθησης. Διάδραση και Γνωστικά Εργαλεία (Προσομοιώσεις, Μικρόκοσμοι, Μοντελοποιητές). Διερευνητική μάθηση. (γ) Η μάθηση ως επικοινωνία & συνεργασία: Κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες μάθησης και η επίδρασή τους στη σχεδίαση τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης. Συνεργατική μάθηση. (δ) Εργαστηριακά θέματα: Εισαγωγή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με χρήση του περιβάλλοντος Adobe Flash (εναλλακτικά μπορεί να διδαχθεί η Visual Basic).

 • Διεπαφές Φορητών Συσκευών

  Εισαγωγή: Περιγραφή των διεπαφών και των λειτουργιών ενός τυπικού φορητού συστήματος. Τα στοιχεία εισόδου (keyboards, chord keyboards, phone pads, handwriting devices, "mouses", gyroscopes, physical control sensors, iDrives κ.α.) και εξόδου (πολλαπλές οθόνες, μεγάλες -large- οθόνες, situated displays, dedicated displays, HDMI, DLNA, digital paper κ.α.) H διάδραση με φορητές συσκευές. Τα δικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας με περιφερειακές συσκευές και το Διαδίκτυο (wi-fi, bluetooth, radio link, electromagnetic & optical interfacing). Ο μύθος της απεριόριστα εξελίξιμης συσκευής (infinetely fast machine). Η πανταχού παρούσα συσκευή, ο Δικτυακός Προγραμματισμός (Networked Computing) και το Yπολογιστικό Σύννεφο (Cloud Computing). Περιορισμοί στην αλληλεπίδραση με τις φορητές συσκευές. Προσδιορίζοντας τα στοιχεία της διεπαφής: appearance, interaction, design. Προσδιορίζοντας τα στοιχεία του χρήστη: behavioral aspects, liveness, dynamic interactions. Ανθρώπινοι παράγοντες (human factors) και φυσιολογία. Ο νόμος του Fitts. Σχεδιάζοντας την διεπαφή: Τα μοντέλα (models), τα παραδείγματα (paradigms) και οι μεταφορές (metaphors) που χρησιμοποιούν οι φορητές διεπαφές σε αντικατάσταση του desktop metaphor των σταθερών υπολογιστικών συστημάτων. Ταχεία προτυποποίηση (rapid prototyping) και σχεδίαση με script γλώσσες προγραμματισμού του διαδραστικού περιεχομένου (context) της αλληλεπίδρασης: dialogue widgets, query interfaces, WIMP (=Windows, Icons, Menus, Pointers) interfaces, Script Programming Toolkits. Συνολική παραμετροποίηση του πλαισίου αλληλεπίδρασης με τις φορητές συσκευές και δημιουργία Interaction Paradigm για τον προγραμματισμό με διαδικαστικές γλώσσες (Language versus Action). Προγραμματισμός της διεπαφής: Βασικές αρχές προγραμματισμού σε iOS, Android, Windows8. Διαδικτυακός προγραμματισμός και εφαρμογές (apps) φορητών συσκευών. Εκπαιδευτικές Απόψεις των διεπαφών φορητών συσκευών: Multimodality, Computer Supported Cooperative Work, Social Networks με φορητές συσκευές, Ubiquitus Computing. Σχεδιάζοντας την μάθηση με φορητές συσκευές (m-learning).

7ο Εξάμηνο

 • Διδακτική της Πληροφορικής

  Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (ως γνωστικό αντικείμενο και εκπαιδευτικό μέσο). Το πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Βασικοί άξονες διδασκαλίας, Αναλυτικό πρόγραμμα, Κύκλοι σπουδών). Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής (Διδακτικός μετασχηματισμός εννοιών της Πληροφορικής, Νοητικά μοντέλα και αναπαραστάσεις της Πληροφορικής, Τύποι γνώσεων στον προγραμματισμό. Οι έννοιες της μεταβλητής, της επιλογής & της επανάληψης). Διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών: Εννοιολογικοί χάρτες, Αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων, Παιχνίδι ρόλων & αξιοποίηση αναλογιών στη διδακτική εννοιών Πληροφορικής, Μάθηση βασισμένη στο Παιχνίδι (computer games), Εκπαιδευτική Ρομποτική (χρήση NXT Lego Robots).

 • Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου

  Παιδαγωγικές προσεγγίσεις περιβαλλόντων Διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθηση βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Πρότυπα και τυποποιήσεις που αφορούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Διαδικτύου με έμφαση στην διαλειτουργικότητα για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων, την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την επικοινωνία εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού (HTML, XML, QTI, SCORM). Δημιουργία παιδαγωγικών σχεδιάσεων με περιπτώσεις χρήσης (use cases) και χρήση UML. Διαδικασία επιλογής ολοκληρωμένων περιβαλλόντων Διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης και εκπαίδευσης. Εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού για την υποστήριξη των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και παρουσίαση ολοκληρωμένων περιβαλλόντων Διαδικτύου ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης.

 • Ευέλικτη Μάθηση με Χρήση ΤΠΕ

  Η έννοια της ευέλικτης μάθησης. Οργανωτική, γνωστική (cognitive) και τεχνολογική προσέγγιση στην ευέλικτη μάθηση. Η εκπαίδευση από απόσταση και η τηλεκπαίδευση ως μορφές ευέλικτης μάθησης. Ιστορικά στοιχεία και βασικές έννοιες στην εκπαίδευση από απόσταση. e-Learning & m-Learning. Υπηρεσίες τηλεκατάρτισης. Υπηρεσίες επικοινωνίας & συνεργασίας στο διαδίκτυο (ηλ. ταχυδρομείο, ομάδες συζήτησης, λευκοπίνακες, τηλετάξεις & εικονικές τάξεις, ηχο- & εικονοδιάσκεψη). Oλοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Μαθησιακές κοινότητες στο διαδίκτυο. Συνεργατικά & Προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης. Πρότυπα μεταδεδομένων. Εργαλεία ανάπτυξης: FrontPage, Articulate, Camtasia, Dreamweaver, PHP.

8ο Εξάμηνο

 • Σχεδίαση & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

  Διδακτική σχεδίαση (Instructional Design). Μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Ανάλυση αναγκών & αρχική ανάλυση (Needs & Front-End Analysis). Ρόλος & καθήκοντα του σχεδιαστή εκπαίδευσης (Instructional Designer). Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικών συστημάτων. Σχεδίαση εκπαιδευτικής διάδρασης & διεπιφάνειας χρήστη. Σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων με βάση διδακτικές θεωρίες. Συμμετοχική σχεδίαση. Φάσεις παραγωγής (pre-production, production, post-production). Νόημα και στόχοι της αξιολόγησης. Διαμορφωτική & αθροιστική αξιολόγηση, ποσοτικές & ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, μέθοδοι αξιολόγησης διεπαφής χρήστη, μοντέλο Kirkpatrick. Σχεδίαση εποικοδομικών περιβαλλόντων μάθησης. Ελληνικό & εξελληνισμένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με προχωρημένο προγραμματισμό και χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων.

 • Μουσική Πληροφορική

  Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι τεχνολογίες των διεπαφών και των γλωσσών προγραμματισμού του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου της Μουσικής Πληροφορικής, οριοθετούμενου στο μεταίχμιο της επιστήμης (των υπολογιστών) και της τέχνης (της μουσικής). Για πρώτη φορά ο μέσος χρήστης διαθέτει τόση μεγάλη διαδικτυωμένη υπολογιστική ισχύ, συνοδευόμενη από ειδικές πολυμεσικές εφαρμογές που μετατρέπουν τη διεπαφή ανθρώπου-υπολογιστή σε πολυδύναμη μονάδα ακρόασης, σύνθεσης, επεξεργασίας, παραγωγής και διάθεσης μουσικών ακουσμάτων σ' όλο τον κόσμο. Παρουσιάζονται διεξοδικά τα εξής θέματα: Εισαγωγικά στοιχεία μουσικής θεωρίας. Η ακουστική και η ψυχοακουστική της μουσικής. Τεχνολογία και οργανολογία του ψηφιακού ήχου. Προγραμματισμός μουσικών συστημάτων. Μουσικές διεπαφές και το πρωτόκολλο MIDI. Απόδοση μουσικής με προσομοίωση μέσω Η/Υ. Φυσική μοντελοποίηση και συστήματα μουσικής πληροφορικής πραγματικού χρόνου. Μουσική και τεχνητή νοημοσύνη. Μουσικές γλώσσες προγραμματισμού. Μουσική αλγοριθμική σύνθεση. Απτικές και ειδικές μουσικές διεπαφές.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση της Γνώσης στην Κοινωνία της Μάθησης

  Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην κοινωνία της μάθησης - Δημιουργία ενός Εικονικού Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης (VLE). Παραγωγή, μετάδοση και χρήση της γνώσης σε διάφορους τομείς (πχ. εκπαίδευση, υγεία). Γνώση και συστήματα καινοτομίας. Χρήση ΤΠΕ για την υποστήριξη της διαχείρισης της γνώσης. Τα χαρακτηριστικά της οικονομίας της μάθησης, η καινοτομία στους χώρους παραγωγής και η διάχυση της γνώσης. Συνέπειες για τις σχέσεις πανεπιστήμιου & χώρων παραγωγής. Προστασία προϊόντων λογισμικού κατά τη συνθήκη της Βέρνης, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους αντίστοιχους Ελληνικούς νόμους.

 • Τεχνολογία Πολυμέσων στην Εκπαίδευση

  Αναπαραστάσεις για την υποστήριξη της μάθησης σε περιβάλλοντα πολυμέσων. Εννοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση των ιδιοτήτων των πολυμεσικών αναπαραστάσεων. Γνωστικές διεργασίες με τη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων (συμπληρωματικότητα, αλληλοπεριορι - σμός, εποικοδόμηση). Γνωσιακό μοντέλο Mayer για τη μάθηση με πολυμέσα. Αρχές σχεδίασης πολυμεσικών διδακτικών μηνυμάτων. Σχεδίαση μαθησιακών διαδράσεων σε περιβάλλοντα πολυμέσων. Η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Dual Coding) σε συγκριτική αντιπαράθεση με την προσέγγιση της δομικής αντιστοιχίας (Structure Mapping). Ο ρόλος της σχεδιοκίνησης (animation) στη μάθηση.

 • Ειδικά Θέματα Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης

  Tο θεωρητικό υπόβαθρο της συνεργασίας και της συνεργατικής μάθησης. Xρήσιμα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα για συστήματα συνεργασίας και συνεργατικής μάθησης. Μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης. Ανάλυση του ρόλου των εκπαιδευτικών στη συνεργατική μάθηση. Kαινοτόμα συστήματα συνεργατικής μάθησης: κινητών συσκευές, περιβάλλοντα διάχυτης υπολογιστικότητας, εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα.


2ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή 

  Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, ανθρώπινες επιδόσεις και περιορισμοί, συσκευές εισόδου και εξόδου, πανταχού παρών υπολογιστής, μοντέλα αλληλεπίδρασης, ανθρωποκεντρική σχεδίαση διεπαφών, περσόνας, σχεδίαση βάσει σεναρίων, ιεραρχική ανάλυση εργασιών, θεωρία της δραστηριότητας, προτυποποίηση, αξιολόγηση ευχρηστίας, αξιολόγησης εμπειρίας, απτικές διεπαφές, διεπαφές χειρονομιών, κινητικές διεπαφές, διεπαφές ομιλίας, οσφρητικές διεπαφές, διεπαφές ματιού, γευστικές διεπαφές, διεπαφές πολλαπλής αφής, φορετές διεπαφές, πράκτορες διεπαφής.

 • Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

  Εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Εικονική πραγματικότητα, εικονικά περιβάλλοντα και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση/μάθηση. Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο ρόλος των εικονικών αναπαραστάσεων και μεταφορών εκπροσώπων σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Χρήσιμα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα για συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

 • Εποικοδομικά Περιβάλλοντα Μάθησης με Χρήση ΤΠΕ

  Γενικές αρχές και θέσεις της εποικοδομικής προσέγγισης (δομικός εποικοδομισμός του Piaget, κοινωνικός εποικοδομισμός του Vygotsky, πλαισιοθετημένη μάθηση, κατανεμημένη νοημοσύνη). Ενδογενής, εξωγενής & διαλεκτικός εποικοδομισμός. Μοντέλο σχεδίασης περιβαλλόντων εποικοδομικής μάθησης στο διαδίκτυο. Γνωστικά εργαλεία (Προσομοιώσεις, Μικρόκοσμοι, Μοντελοποιητές & Διερευνητική Μάθηση). Θεωρία δραστηριότητας. Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Σεναριογραφημένη (scripted) Συνεργατική Μάθηση. Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της συνεργασίας. Καινοτόμες εποικοδομικές εκπαιδευτικές σχεδιάσεις σε περιβάλλον σχολείου.

 • Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

  Στόχοι: Η κατανόηση των χαρακτηριστικών του συμμετοχικού ιστού, η εξοικείωση με το εύρος των αντίστοιχων διεπαφών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και  κοινωνικού εκπαιδευτικού λογισμικού. 

  Αντικείμενα μαθήματος: τα χαρακτηριστικά του συμμετοχικού ιστού, Web 2.0, οι μαθητές ως η γενιά του διαδικτύου, κονεκτιβισμός και σχετικές θεωρίες μάθησης, τα εργαλεία του συμμετοχικού ιστού και οι νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, wiki, ιστολόγια, μικροιστολόγια, podcasting, κοινωνικές επισημάνσεις, κοινωνικά δίκτυα, προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης, μελέτες εκπαιδευτικής αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού, σχεδίαση κοινωνικών περιβαλλόντων μάθησης, σχεδίαση λογισμικού με χρήση APIs κοινωνικών εφαρμογών.


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση