Ζητήματα Επιλογής και Αποτίμησης Πλατφόρμας CSCL και Υλοποίηση Συνεργατικών Διδακτικών Σεναρίων στη Β/Θμια Εκπαίδευση

Research areas:
Year:
2008
Type of Publication:
In Proceedings
Authors:
Editor:
Χ. Αγγέλη, Ν. Βαλανίδης
Volume:
A
Book/Proc. title:
Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Λεμεσός, Κύπρος
Pages:
205-208
Organization:
ΕΤΠΕ
Month:
25-28 Σεπτ. 2008
Abstract:
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο διερεύνηση και την επιλογή μιας πλατφόρμας CSCL για το σχεδιασμό και υλοποίηση συνεργατικών σεναρίων, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία στη Β/θμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην έρευνα ήταν: α) Ανάλυση & καθορισμός των βασικών λειτουργικών απαιτήσεων μιας CSCL πλατφόρμας, β) Αποτίμηση και επιλογή πλατφόρμας CSCL, γ) Σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικών σεναρίων CSCL δ) Αξιολόγηση πλατφόρμας και εκπαιδευτικού αποτελέσματος.


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση