Μελέτες Περίπτωσης των Wikis ως Εργαλεία Συνεργασίας και Προώθησης της Επιστημονικής Γνώσης στην Εκπαίδευση

Research areas:
Year:
2009
Type of Publication:
In Proceedings
Keywords:
Wikis
Authors:
Book/Proc. title:
Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική Πράξη, Σύρος, Ελλάδα
Month:
8-10 Μαΐου 2009
Abstract:
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των Wikis, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα συνεργατικές μεθόδους μάθησης αλλά και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης. Τα Wikis ως εργαλεία συνεργασίας εφαρμόστηκαν σε δύο διαφορετικές μελέτες περίπτωσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Η πρώτη περίπτωση αφορά στη χρήση των Wikis στο πλαίσιο ενός συνεργατικού σεναρίου σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης αφορά στη χρήση τους ως εργαλείο επιστημονικής ομάδας του ΑΠΘ για την προώθηση αλλά και τη διάχυση της γνώσης που παράγεται στο πλαίσιο της ομάδας. Οι διαφορετικές μελέτες εφαρμογής των Wikis οδήγησαν σε συμπεράσματα τόσο για την δυνατότητα τους να υποστηρίξουν τη συνεργατική μάθηση και γενικότερα τη CSCL όσο και την ωριμότητα αποδοχής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση